Risk Analizi
Risk Analizi

Risk Analizi

İş Güvenliği Hizmetlerinin temeli veya başlangıcı denebilen araştırma ve gözlem faaliyetlerinin adıdır “Risk Analizi ve Değerlendirmesi”. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu 10. Maddesine göre her işveren iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

Risk analizi, işletmelerin çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.

Risk analizi ve risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

TÜRKERLER danışmanlık risk değerlendirme programlarında İş Güvenliği risk analizi çalışmaları bu kapsamda ele almakta ve işletmelerde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.

İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.

Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışma olup,bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilmektedir.

İş güvenliği risk değerlendirmesi çalışmaları:

İş Güvenliği; iyi yetişmiş tecrübeli personeli ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla ‘tehlike ve risk değerlendirmesi’ hizmeti vermektedir. Bu bağlamda ‘iş güvenliği uzmanı’ personelimiz işyerinde tüm saha içerisinde iş proseslerini ve tehlike kaynaklarını gerekli süre içerisinde izlemekte ve çeşitli ölçümler ve gözlemler yardımıyla işyerindeki riskleri belirlemektedir. Yapılan değerlendirme çalışması “risk değerlendirme raporu” şeklinde işletmeye sunulmaktadır. Bu raporlama çalışması işyerleri için bir ‘iş güvenliği yol haritası’dır. İşyerlerinin yapması gereken bu yol haritasını takip ederek mevcut tehlike kaynaklarını ve riskleri en aza indirmeye çalışmaktır. Bu çalışmanın işyeri faaliyetini sürdürdüğü sürece devam etmesi ve işyerindeki çalışma şartları ve yeni durumlara bağlı şekilde sürekli yenilenmesi gereklidir. Risk değerlendirme çalışmalarında çalışan tüm personelin aktif katılımını sağlamak için risk değerlendirmesi çalışmalarının ‘iş güvenliği eğitimleri’ ile desteklenmesi gereklidir.

Risk Analizi uygulamaları aşağıda belirlenen şekli ile ele alınmaktadır. •Risk Analizi ekibinin belirlenmesi •Belirlenen ekibe yönelik Risk Analizi Eğitimi Verilmesi •Makine, iş süreçleri, çalışma ortamı ve çevresel risklerin belirlenmesi • Tüm belirlenen Risklerin ekiple beraber ele alınarak değerlendirilmesi kategorize edilmesi • Risk analizi ekibince risklerin kategorize edilmesi • Belirlenen risklerle ilgili takipçilerin belirlenmesi ve bertaraf sürelerinin tebliğ edilmesi

• Risk analizinin canlı tutulması ve dokümanların uygun kaydının yapılması, bertaraf edilen riskin kayıt altına alınması ile ilgili ekip sekreterinin görevlendirilmesi. • Riskin ortadan kaldırıldıktan sonra tekrar oluşumu ile ilgili güvenlik talimatlarının ve kontrollerinin oluşturulması • Bu uygulamaları desteklemek ve risk analizine çalışanı katmak adına gerekli eğitimlerin verilmesi.

Risk analizi yaptırmanın yararları:

İşletmeye sağlayacağı yararlar:

İş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik yapılacak bu çalışmaların sonucunda alınacak önlemlerle işletmenin;

 • Sağlık giderleri azalacak
 • Tazminat giderleri azalacak
 • Güvenli çalışma ortamında verimliliği artacak
 • Üretimde kalitesi yükselecek
 • Pazar payı yükselecek
 • Ekonomik güçü artacaktır.

Ülkeye sağlayacağı yararlar:

 • Çalışanlardan hastalanan ve iş göremez durumuna düşenlerin sayısının azalması
 • Gayri safi milli hasılanın yaklaşık %3’ü kadar kayıbın azalması
 • Sağlık ve rehabilitasyon harcamalarının azalması
 • Bir bütün olarak toplum sağlık göstergelerinin iyileşmesi
 • Çalışma barışına katkı sağlanması
 • Refah toplumuna dönüşümün hızlanması
 • Ülkemiz uluslararası alanda prestij kazanması

Risk değerlendirmesi gerek yasal zorunluluk nedeniyle gerekse de yukarıda sayılan faydaları nedeniyle tüm işletmelerde yapılmalıdır.

Risk Analizi Yapılma Süreci nasıl olmaktadır.

 • Risk Analizi bir değerlendirme ve bilgilendirme çalışmasıdır.
 • İlk aşamada nereye analiz yapılacağı ve hizmetin bedeli üzerinde anlaşma sağlanarak yazılı olarak teyitleşilir.
 • Sözleşmenin yazılı onaylı hali ile firma evrakları (vergi levhası, faaliyet belgesi, sgk çalışan listesi) teslim alınır.
 • İşgüvenliği Uzmanlarından o bölgede görevli olanının planına dahil edilerek kendisine ve firmaya bilgi verilir.
 • Randevu alınan gün Risk Analizi ve Bilgilendirme için personele duyuru yapılması rica edilir.
 • Risk değerlendirmesi yönetmeliklere uygun soru listelerimiz ile, uzman tarafından soru ve gözleme dayalı bir denetleme yapılır.
 • İşlem bitiminde ise, ofisimizde diğer amir uzmanlarla raporlar ve planlar gözden geçirilir.
 • Uzman kaşe ve imzası ile fatura karşılığı ödemesi alınarak kargo ile firmaya teslim edilir.
 • Risk değerlendirme ve Acil Durum Eylem Planı dosyasında bu analiz çalışmasına mukabil ne yapılacağı detaylı şekilde açıklanmıştır.
 • Risk değerlendirme ve acil durum planları dosyada saklanır ve terminleri gelinceye kadar gerekleri tamamlanır.

Risk Değerlendirme

  • Çalışanların Durumu
  • Kullanılan Ekipmanlar ve Kimyasal Maddeler
  • İşyeri Tertip Düzeni
  • Genç, kadın, yaşlı, gebe, engelli, emzikli, eski hükümlü, aftan yararlanan, yabancı uyruklu vb

hususlar göz önünde bulundurularak ilgili yönetmelikler açısından gözleme dayalı yapılır. Risk Değerlendirmesinin temel amacı, önleme ve koruma olmalıdır ve bir yalnızca kişinin yapacağı bir işlemler zinciri olamaz. Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ nde belirtilen?“risk ekibi”?olarak başta iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş güvenliği danışmanı, işveren, işveren temsilcisi, işçi, işçi temsilcisi, usta/formen ve ustabaşı ile ilgili bölüm sorumlusu olabilir. Ancak muhtemel riskler tek kişinin gözünden kaçabilir.

Risk Değerlendirmesi İle ilgili İşverenin Yükümlülükleri

İşverenin risk değerlendirmesi yapmak zorundadır. Risk Değerlendirmesi yapmış olmakla iş sağlığı ve güvenliği sağlamak yükümlülüğü ortadan kalkmaz. İşveren Risk Değerlendirme Ekibine ihtiyaç duyabilecek her türlü bilgi ve belgeyi teslim etmek zorundadır. İşveren araç, gereç, mekân, zaman, gibi gerekli tüm ihtiyaçları karşılar. Görevleri yerine getirirken risk ekibinin hak ve yetkilerini kısıtlayamaz. İşverenin tüm bilgi ve belgeleri diğer taraflara izinsiz aktarılamaz ve bu kişilerce korunup gizli tutulmalıdır.

Risk Değerlendirme Ekibi

 • İşveren veya vekili
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürüten İSG uzmanı ile işyeri hekimi
 • Çalışan Temsilciler
 • Destek Elemanlar
 • İşyerindeki işlerin geneline ve tehlike kaynaklarında bilgi sahibi kişiler

Birden Fazla İşveren Olması Durumunda Risk Değerlendirmesi Çalışmaları

Aynı adreste veya çalışma sahasında birden fazla işveren varsa yürütülen tüm işler göz önünde bulundurularak risk çalışmaları koordinasyon içinde yürütülür.

 • İşhanı
 • İş Merkezi
 • AVM
 • Sanayi Sitesi
 • Sanayi Bölgesi

Gibi alanlarda yönetimi risk değerlendirmesi çalışmaları ve koordinasyonu yürütür.

Asıl İşveren ve Alt İşverenlerin Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Alt ve ana işverenlerin tamamı ayrı ayrı risk değerlendirmesi çalışması yapmak zorundadır. Zira Risk Değerlendirmesi işverenin çalışanının maruz kalacağı riskler baz alınarak yapılır.

Şirketimiz Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır. Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından uygulama yapılan işin özelliğine göre konunun uzmanları tarafından yapılması gereken bir ekip çalışmasıdır.

Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde , riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.

Çalışmalarımız sonucunda RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU(Tehlike,risk, önlemler, kayıtlar ve dayanaklar…) ve ACİL DURUM EYLEM PLANI hazırlanarak denetimlerde gösterilmek sureti ile dosyalanır.

Türkiye’nin her bölgesinde “Risk Analizi” yapan iş güvenliği uzmanlarımız vardır.

İş Güvenliği Hizmetlerinin temeli veya başlangıcı denebilen araştırma ve gözlem faaliyetlerinin adıdır “Risk Analizi ve Değerlendirmesi”. 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu 10. Maddesine göre her işveren iş sağlığı ve güvenliği açısından risk değerlendirmesi yapmak zorundadır.

Websitemize Hoşgeldiniz

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.